cennik

Kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

NEW HORIZONS

Cały rok z góry 

(oszczędzasz 10%)

Semestr 

 

4 raty

DLA DZIECI

5-6 LAT

2 x 45  min  ( 60h) koszt 8-10 osób w grupie

2x 45 min  (60h ) koszt 2-4 osób ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 

1199 zł

1424 zł

695 zł

790 zł

 

 

365 zł

455 zł

DLA DZIECI

7-11 LAT  oraz 12-14  LAT

2x45min ( 60h) 8-10 osób

2X 45MIN  (60H) 4-6 OSÓB

 

1310 zł

1550 zł

695 zł

860 zł

356 zł

455 zł

KURSY

PRZYGOTOWUJĄCE  DO  EGZAMINU   8-KLASISTY
2  x  45 min    (60h) koszt 5-6 osób

 

1620 zł

900 zł

465 zł

Kursy maturalne

2 x  60 min   (120H) koszt 2-4 osób

1710 zł

960 zł

495zł

Podane ceny sa cenami netto i nie obejmują podatku vat

W cenie kursu oferujemy podręczniki ze zniżką 20% oraz

Wszystkie materiały dodatkowe gratis


ZNIŻKA RODZINNA- 10% kosztu kursu drugiego i kolejnegoCzłonka rodziny( obliczana na podstawie ceny tańszego kursu przy każdej wpłacie) 

 

Kursy dla dorosłych

NEW HORIZONS

Cały rok z góry 

 

Semestr 

(oszczędzasz 10%)

ENGLISH FOR LIFE

TRAVEL ENGLISH

2×60 min/tydzień (60h) 5-8 osób

2300 ZŁ

1200 ZŁ

BUSINESS ENGLISH

2×60 min/tydzień (60h) 5-8 osób

2520ZŁ

132O ZŁ

zajęcia indywidualne

60min    80zł   GENERAL ENGLISH

60 min    85zł  Business English

KONWERSACJE

60 MIN  75 ZŁ


REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ NEW HORIZONS

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ NEW HORIZONS

1.Informacje ogólne

1.1. Szkoła Języków Obcych NEW HORIZONS zwana dalej Szkołą, jest placówką
kształcenia, która prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
zwanych dalej Studentami. W ofercie znajdują się: kursy standardowe, specjalistyczne (BUSINESS ENGLISH, ENGLISH FOR LIFE, TRAVEL ENGLISH)
kursy przygotowujące do matury, egzaminu gimnazja ósmoklasisty, kursy konwersacyjne, specjalistyczne, wakacyjne.  Zajęcia prowadzone są zarówno dla klientów indywidualnych jak również dla firm i instytucji.
1.2. Szkoła oferuje różnorodne kursy językowe, a naszym priorytetem
jest zapewnienie jak najwyższej jakości nauczania przez wykwalifikowanych lektorów.
1.3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szkoły www.NEWHORIZONS.NET.pl. Wręczany jest również każdemu SŁUCHACZOWI przed rozpoczęciem kursu.

2. Organizacja
2.1
. Szkoła prowadzi kursy w czasie roku szkolnego, a także w innych terminach
(np. Kursy wakacyjne oraz inne przypadki ustalane indywidualnie). Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry:

  • Semestr I – od października do 1 lutego, zgodnie z harmonogramem
    dla województwa pomorskiego.
  • Semestr II – od końca ferii zimowych (lub wcześniej w zależności od harmonogramu ferii zimowych)  do czerwca (dokładna data zakończenia zajęć uzależniona od liczby realizowanych godzin i wybranego kursu)

Dokładny termin rozpoczęcia zajęć jest przekazywany Słuchaczowi na indywidualnym spotkaniu, telefonicznie lub elektronicznie pocztą mailową co najmniej na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Szkoła nie prowadzi zajęć podczas dni świątecznych oraz ustawowowolnych.
2.2. Cena kursów w Szkole jest zróżnicowana, w zależności od poziomu nauczania, oraz ilości Słuchaczy w danej grupie zgodna z aktualnym cennikiem nauczania na dany rok szkolny. Grupa liczy maksymalnie 10 osób. Jeśli ilość słuchaczy w grupie spadnie poniżej 7 osób cena kursu semestralnego wzrasta.
2.3. Zajęcia na kursach organizowanych przez Szkołę prowadzą wykwalifikowani Lektorzy, posiadający kwalifikacje do nauczania języka obcego. Zajęcia oraz praca lektorów podlegają stałemu nadzorowi metodycznemu.  Lektorzy Szkoły zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach metodycznych.
2.4. Zajęcia prowadzone są według obowiązującego planu zajęć. W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego, Szkoła dopuszcza możliwość zastępstwa przez innego nauczyciela lub w sytuacjach szczególnych wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć. O wszystkich zmianach Słuchacze są bezzwłocznie informowani.
2.5. Szkoła i Słuchacz (lub jego Opiekun, w przypadku Słuchacza niepełnoletniego) zawierają Umowę, zgodnie z którą Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć
językowych z najwyższą starannością w liczbie godzin ustalonej w w/w Umowie.
2.6. Szkoła i nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Słuchaczy
tylko podczas zajęć na terenie szkoły. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku zabierania dzieci ze świetlicy lektor przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i drodze powrotnej.
2.7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.     2.8. Słuchacz ma obowiązek zachować porządek w miejscu przeprowadzania zajęć językowych. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w miejscu prowadzania zajęć językowych przez Słuchaczy ponoszą Rodzice/Opiekunowie.

3.Nauczanie

3.1. Szkoła jest nowoczesną placówką kształcenia wykorzystującą nie tylko sprawdzone standardowe metody, lecz także innowacyjne sposoby nauczania pozwalające na efektywne przyswajanie wiedzy. Szkoła uczy z nowoczesnych podręczników, ale także w dużej mierze korzysta z dodatkowych pomocy dydaktycznych.
3.2. Przyporządkowanie Słuchacza do grupy odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego oraz, w razie potrzeby, rozmowy z metodykiem szkoły. Wyjątek stanowią grupy na poziomie początkującym. Jeżeli w trakcie trwania kursu okaże się, że poziom wybranej grupy językowej jest dla Słuchacza zbyt niski lub zbyt wysoki, wówczas przysługuje mu prawo zmiany grupy .
3.3. Podczas semestru lektor przeprowadza 2 testy sprawdzające, które określają indywidualne postępy w nauce. Na zakończenie roku szkolnego Słuchacz otrzymuje certyfikat ukończenia kursu zawierający ocenę końcową. Słuchacze/Opiekunowie
mają prawo do uzyskania od Lektora informacji odnośnie postępów w nauce w dowolnym momencie trwania roku szkolnego.
3.4. W przypadku dwukrotnej nieobecności Słuchacza pod rząd, Szkoła zobowiązana
jest do nawiązania kontaktu ze Studentem/Opiekunem.  Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za dane zajęcia.

4.Zapisy i zasady płatności

4.1. Szkoła przyjmuje zapisy na kursy w trakcie całego roku szkolnego. Aby skorzystać z pełnego wymiaru godzin kursu, należy zgłosić się do Szkoły przez rozpoczęciem roku szkolnego od 3 września. Testy kwalifikacyjne (diagnozujące poziom) są bezpłatne.
4.2. Wpisanie na listę uczestników kursu następuje po podpisaniu Umowy oraz uregulowaniu ustalonych opłat. (opłacenie I raty lub opłaty za cały semestr zgodnie z podpisanąumową).
4.3. Wysokość opłaty jest zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem.
4.4. Opłatę za Słuchacz może wnieść w dogodnej dla siebie formie:

  • opłata semestralna
  • opłata w 2 ratach
  • opłata roczna

4.5. Cena kursu nie obejmuje podręcznika.
4.6. Szkoła prowadzi sprzedaż podręczników wykorzystywanych na danym kursie językowym.

4.7. Szkoła ma prawo stosować dodatkowe promocje i rabaty nie opisane
w niniejszym regulaminie.

4.8. Rodzic zapisujący dwoje dzieci na kurs językowy korzysta ze zniżki rodzinnej( 10% zniżki za kurs drugiego dziecka).

5. Zasady rezygnacji z kursu

5.1. Każdy Słuchacz ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w dowolnym momencie trwania kursu.
5.2. Za datę rezygnacji z kursu uznaje się datę 30 dni od otrzymania przez szkołę pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
5.3. Słuchacz rezygnujący z kursu obowiązany jest do uregulowania należnych płatności włączając ostatni dzień obowiązywania Umowy, w nieprzekraczalnym
terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. Jeśli Słuchacz zrezygnuje z kursu w trakcie jego trwania zobowiązany jest do opłacenia kolejnego miesiąca zgodnie z podpisaną umową.
5.4. Słuchaczowi, który zapłacił za kurs z góry nie przysługuje prawo zwrotu wniesionej wcześniej opłaty, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych sytuacji życiowych.
5.5. W przypadku, gdy kurs zostanie przerwany z winy Szkoły, Słuchaczowi przysługuje zwrot należności za niezrealizowaną część kursu w wysokości wartości zajęć pozostałych do końca semestru.
5.6. W sytuacji, gdy grupa nie może być utworzona z powodu niewystarczającej liczby Studentów, Szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie lub zwrot całości wpłaconej kwoty.
5.7 W sytuacji, gdy utworzona grupa liczy mniej niż 6 osób, szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany jednostki zajęć, a cena kursu może ulec zmianie.
6. Postanowienia końcowe


6.1.
Podpisanie umowy ze Szkołą jest wyrazem akceptacji obowiązującego Regulaminu.
6.2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania pisemnych zmian do Regulaminu.
6.3. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od września 2018r.