oruniamaturalne przygotowują do egzaminu dojrzałości. Grupy podzielone są na uczestników zamierzających zdać maturę na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. prowadzone są w taki sposób aby każdy miał możliwość odegrania trzech rozmow sterowanych; udzielanie informacji, relacjonowanie wydarzeń, negocjowanie, obowiązujących na maturze ustnej.  Umiejętność pisania krótkiej i dłuższej formy użytkowej obowiazującej na maturze pisemnej stanie się przyjemne i wbrew pozorom bardzo proste. Nasi , którzy są egzaminatorami maturalnym dobrze przygotuja Cię do egzaminu.
NEW HORIZONS

SZKOŁA JĘZYKOWA

SIEDZIBA SZKOŁY

ul. Wielkopolska 31/12

80-180

nr konta :         Bank Millenium        57 1160 2202 0000 0002 7134 8645

e-mail: biuro@newhorizons.net.pl

TEL. 601 647 523 Napisz wiadomość

Twój e-mail (wymagane)

Twoja wiadomośćFormularz zgłoszeniowy

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Rodzaj kursu

Telefon kom.dla , młodzieży i

 

NEW HORIZONS

Cały rok z góry 

(oszczędzasz 10%)

Semestr 

 

4 raty

DLA DZIECI

5-6 LAT

2 x 45  min  ( 60h) koszt 8-10 osób w grupie

2x 45 min  (60h ) koszt 2-4 osób ZAJĘCIA

 

1199 zł

1424 zł

695 zł

790 zł

 

 

365 zł

455 zł

DLA DZIECI

7-11 LAT  oraz 12-14  LAT

2x45min ( 60h) 8-10 osób

2X 45MIN  (60H) 4-6 OSÓB

 

1310 zł

1550 zł

695 zł

860 zł

356 zł

455 zł

KURSY

PRZYGOTOWUJĄCE  DO  EGZAMINU   8-KLASISTY
2  x  45 min    (60h) koszt 5-6 osób

 

1620 zł

900 zł

465 zł

Kursy maturalne

2 x  60 min   (120H) koszt 2-4 osób

1710 zł

960 zł

495zł

Podane ceny sa cenami netto i nie obejmują podatku vat

W cenie kursu oferujemy podręczniki ze zniżką 20% oraz

Wszystkie materiały dodatkowe gratis


ZNIŻKA RODZINNA- 10% kosztu kursu drugiego i kolejnegoCzłonka rodziny( obliczana na podstawie ceny tańszego kursu przy każdej wpłacie) 

 

Kursy dla dorosłych

NEW HORIZONS

Cały rok z góry 

 

Semestr 

(oszczędzasz 10%)

ENGLISH FOR LIFE

TRAVEL ENGLISH

2×60 min/tydzień (60h) 5-8 osób

2300 ZŁ

1200 ZŁ

BUSINESS ENGLISH

2×60 min/tydzień (60h) 5-8 osób

2520ZŁ

132O ZŁ

zajęcia indywidualne

60min    80zł   GENERAL ENGLISH

60 min    85zł  Business English

KONWERSACJE

60 MIN  75 ZŁ


REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ NEW HORIZONS

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ NEW HORIZONS

1.Informacje ogólne

1.1. Języków Obcych NEW HORIZONS zwana dalej Szkołą, jest placówką
kształcenia, która prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
zwanych dalej Studentami. W ofercie znajdują się: kursy standardowe, specjalistyczne (BUSINESS ENGLISH, ENGLISH FOR LIFE, TRAVEL ENGLISH)
kursy przygotowujące do matury, egzaminu gimnazja ósmoklasisty, kursy konwersacyjne, specjalistyczne, wakacyjne.  Zajęcia prowadzone są zarówno dla klientów indywidualnych jak również dla firm i instytucji.
1.2. Szkoła oferuje różnorodne kursy językowe, a naszym priorytetem
jest zapewnienie jak najwyższej jakości przez wykwalifikowanych lektorów.
1.3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szkoły www.NEWHORIZONS.NET.pl. Wręczany jest również każdemu SŁUCHACZOWI przed rozpoczęciem kursu.

2. Organizacja
2.1
. Szkoła prowadzi kursy w czasie roku szkolnego, a także w innych terminach
(np. Kursy wakacyjne oraz inne przypadki ustalane indywidualnie). Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry:

  • Semestr I – od października do 1 lutego, zgodnie z harmonogramem
    dla województwa pomorskiego.
  • Semestr II – od końca ferii zimowych (lub wcześniej w zależności od harmonogramu ferii zimowych)  do czerwca (dokładna data zakończenia zajęć uzależniona od liczby realizowanych godzin i wybranego kursu)

Dokładny termin rozpoczęcia zajęć jest przekazywany Słuchaczowi na indywidualnym spotkaniu, telefonicznie lub elektronicznie pocztą mailową co najmniej na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Szkoła nie prowadzi zajęć podczas dni świątecznych oraz ustawowowolnych.
2.2. Cena kursów w Szkole jest zróżnicowana, w zależności od poziomu nauczania, oraz ilości Słuchaczy w danej grupie zgodna z aktualnym cennikiem nauczania na dany rok szkolny. Grupa liczy maksymalnie 10 osób. Jeśli ilość słuchaczy w grupie spadnie poniżej 7 osób cena kursu semestralnego wzrasta.
2.3. Zajęcia na kursach organizowanych przez Szkołę prowadzą wykwalifikowani Lektorzy, posiadający kwalifikacje do nauczania obcego. Zajęcia oraz praca lektorów podlegają stałemu nadzorowi metodycznemu.  Lektorzy Szkoły zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach metodycznych.
2.4. Zajęcia prowadzone są według obowiązującego planu zajęć. W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego, Szkoła dopuszcza możliwość zastępstwa przez innego nauczyciela lub w sytuacjach szczególnych wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć. O wszystkich zmianach Słuchacze są bezzwłocznie informowani.
2.5. Szkoła i Słuchacz (lub jego Opiekun, w przypadku Słuchacza niepełnoletniego) zawierają Umowę, zgodnie z którą Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć
językowych z najwyższą starannością w liczbie godzin ustalonej w w/w Umowie.
2.6. Szkoła i nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Słuchaczy
tylko podczas zajęć na terenie szkoły. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku zabierania dzieci ze świetlicy lektor przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i drodze powrotnej.
2.7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.     2.8. Słuchacz ma obowiązek zachować porządek w miejscu przeprowadzania zajęć językowych. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w miejscu prowadzania zajęć językowych przez Słuchaczy ponoszą Rodzice/Opiekunowie.

3.Nauczanie

3.1. Szkoła jest nowoczesną placówką kształcenia wykorzystującą nie tylko sprawdzone standardowe metody, lecz także innowacyjne sposoby nauczania pozwalające na efektywne przyswajanie wiedzy. Szkoła uczy z nowoczesnych podręczników, ale także w dużej mierze korzysta z dodatkowych pomocy dydaktycznych.
3.2. Przyporządkowanie Słuchacza do grupy odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego oraz, w razie potrzeby, rozmowy z metodykiem szkoły. Wyjątek stanowią grupy na poziomie początkującym. Jeżeli w trakcie trwania kursu okaże się, że poziom wybranej grupy językowej jest dla Słuchacza zbyt niski lub zbyt wysoki, wówczas przysługuje mu prawo zmiany grupy .
3.3. Podczas semestru lektor przeprowadza 2 testy sprawdzające, które określają indywidualne postępy w nauce. Na zakończenie roku szkolnego Słuchacz otrzymuje certyfikat ukończenia kursu zawierający ocenę końcową. Słuchacze/Opiekunowie
mają prawo do uzyskania od Lektora informacji odnośnie postępów w nauce w dowolnym momencie trwania roku szkolnego.
3.4. W przypadku dwukrotnej nieobecności Słuchacza pod rząd, Szkoła zobowiązana
jest do nawiązania kontaktu ze Studentem/Opiekunem.  Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za dane zajęcia.

4.Zapisy i zasady płatności

4.1. Szkoła przyjmuje zapisy na kursy w trakcie całego roku szkolnego. Aby skorzystać z pełnego wymiaru godzin kursu, należy zgłosić się do Szkoły przez rozpoczęciem roku szkolnego od 3 września. Testy kwalifikacyjne (diagnozujące poziom) są bezpłatne.
4.2. Wpisanie na listę uczestników kursu następuje po podpisaniu Umowy oraz uregulowaniu ustalonych opłat. (opłacenie I raty lub opłaty za cały semestr zgodnie z podpisanąumową).
4.3. Wysokość opłaty jest zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem.
4.4. Opłatę za Słuchacz może wnieść w dogodnej dla siebie formie:

  • opłata semestralna
  • opłata w 2 ratach
  • opłata roczna

4.5. Cena kursu nie obejmuje podręcznika.
4.6. Szkoła prowadzi sprzedaż podręczników wykorzystywanych na danym kursie językowym.

4.7. Szkoła ma prawo stosować dodatkowe promocje i rabaty nie opisane
w niniejszym regulaminie.

4.8. Rodzic zapisujący dwoje dzieci na kurs językowy korzysta ze zniżki rodzinnej( 10% zniżki za kurs drugiego dziecka).

5. Zasady rezygnacji z kursu

5.1. Każdy Słuchacz ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w dowolnym momencie trwania kursu.
5.2. Za datę rezygnacji z kursu uznaje się datę 30 dni od otrzymania przez szkołę pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
5.3. Słuchacz rezygnujący z kursu obowiązany jest do uregulowania należnych płatności włączając ostatni dzień obowiązywania Umowy, w nieprzekraczalnym
terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. Jeśli Słuchacz zrezygnuje z kursu w trakcie jego trwania zobowiązany jest do opłacenia kolejnego miesiąca zgodnie z podpisaną umową.
5.4. Słuchaczowi, który zapłacił za kurs z góry nie przysługuje prawo zwrotu wniesionej wcześniej opłaty, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych sytuacji życiowych.
5.5. W przypadku, gdy kurs zostanie przerwany z winy Szkoły, Słuchaczowi przysługuje zwrot należności za niezrealizowaną część kursu w wysokości wartości zajęć pozostałych do końca semestru.
5.6. W sytuacji, gdy grupa nie może być utworzona z powodu niewystarczającej liczby Studentów, Szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie lub zwrot całości wpłaconej kwoty.
5.7 W sytuacji, gdy utworzona grupa liczy mniej niż 6 osób, szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany jednostki zajęć, a cena kursu może ulec zmianie.
6. Postanowienia końcowe


6.1.
Podpisanie umowy ze Szkołą jest wyrazem akceptacji obowiązującego Regulaminu.
6.2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania pisemnych zmian do Regulaminu.
6.3. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od września 2018r.

 

 Nasi to dobrze wykwalifikowana kadra posiadająca wykształcenie filologiczne i przygotowanie pedagogiczne.Ponadto przygotowujacy kursantów do egzaminów gimnazjalnych czy maturalnych są egzaminatorami zarejestrowanymi w Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Wszyscy posiadają kilkuletnie doswiadczenie w prowadzeniu zajęć językowych zdobytym w Polsce jak równiez za granica, w Anglii czy USA. mają doświadczenie pracy z dziecmi i potrafią stworzyć miłą i przyjazną atmosferę. Współpracujemy z native speakerami.

Współczesna metodyka obcego nawiązuje do najnowszych trendów i tendencji. Dominującą metodą w nauczaniu języków obcych w naszej szkole jest komunikacyjna, której celem jest rozwiązanie umiejętności osiągania przez uczniów kompetencji komunikacyjnej, a więc wymiana informacji, wyrażania uczuć i emocji w kontaktach ze światem zewnętrznym. Komunikowanie się stanowi jedną z kluczowych umiejętności.

Uważamy, że metoda komunikacyjna jest najlepszą metoda ułatwiających skuteczne nauczanie oraz uczenie się. Intencją nauczyciela jest symulowanie typowych sytuacji komunikacyjnych. Nauczyciel stosując metodę komunikacyjną zwraca bardziej uwagę na komunikatywność i zrozumiałość wypowiedzi niż na poprawność językową osiąganą za wszelką cenę, co nie oznacza, że lekceważy często pojawiające się błędy. Są one z reguły omawiane po zakończeniu wypowiedzi. Treść ma przewagę nad formą.


Przy metodzie komunikacyjnej kładzie się duży nacisk na kreatywne ćwiczenia promujące spontaniczność i improwizację, które uwzględniają potrzeby i zainteresowania słuchaczy oraz na aktywne uczenie się, język mówiony i rozumienie ze słuchu za pomocą autentycznych nagrań. Metoda komunikacyjna nie odnosi się jedynie do mówienia. Dużą wagę przywiązuje się także do czytania i pisania. Wtedy są doskonalone wszystkie cztery sprawności językowe. Niewątpliwie wielkim atutem metod alternatywnych, które rozwijają się od lat 60tych XX wieku, to ogólnie znany humanizm w nauczaniu, który stawia osobę uczącego się w centrum zainteresowania. To już nie nauczyciel, ale jego uczeń będzie zawsze ważniejszy w procesie nauczania i wokół jego potrzeb, stylu uczenia się, rodzaju inteligencji /8 inteligencji: matematyczno-logiczna, językowa, wizualno-przestrzenna, przyrodnicza, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna/refleksyjna, ruchowa/kinestetyczna/ , preferowanych strategii uczenia się, jego poczucia bezpieczeństwa, motywacji i emocji będzie rozwijał się proces dydaktyczny.


W naszej szkole wykorzystujemy równiez inne metody niekonwencjonalne. Metoda reagowania całym ciałem ( TPR ) to najlepszy sposób zapamiętywania poprzez przysłuchiwanie się i ruch fizyczny. Mówiąc prościej, uczący się reagują na polecenia w języku obcym demonstrowane przez nauczyciela i kojarzą słowo z ruchem, reagując całym ciałem. Chodzi bowiem o zaktywizowanie całego mózgu: lewej półkuli, odpowiedzialnej za język i prawej, odpowiedzialnej za ruch fizyczny.


Metoda naturalna/The Natural Approach/ USA, zakłada, podobnie jak TPR , że sukces w nauce języka obcego zależy od wyeliminowania stresu, zahamowań i lęku przed popełnianiem błędów. Nauka powinna odbywać się w sposób podobny do akwizycji języka ojczystego, tak, jak uczy się niemowlę, słuchając, przyglądając się mimice i gestom mówiącego/nauczyciela, a kiedy będzie gotowe na produkcję języka, wypowiadając zdania. Metoda naturalna zwróciła uwagę na sprawność rozumienia ze słuchu, która przecież w naturalnej akwizycji języka ojczystego rozwija się jako pierwsza, zanim dziecko zacznie mówić. Dzisiaj cieszy się powodzeniem w nauczaniu najmłodszych, a także nieśmiałych i wycofanych z natury.


Metoda Counselling Language Learning( CLL ) znana również jako Community Language Learning. Metoda ta wywodzi się z doświadczeń działań terapeutycznych, gdzie interakcje językowe, posługiwanie się językiem ma miejsce w grupach, między członkami grupy, a uczący się naprawdę czują potrzebę porozumiewania się między sobą. W grupie odzywają się więc tylko ci, którzy mają na to ochotę. Aczkolwiek proces ten może wydawać się śmieszny i mało efektywny, metoda CLL ma swoje uznanie w dzisiejszej glottodydaktyce. Uczymy przecież w grupach, tworzymy grupowe zadania, uczący się pracują w grupach i osiągają cele językowe w tychże grupach. Nauczyciel dzisiaj, tak jak w metodzie CLL, to doradca, wspierający uczącego się w procesie uczenia się, stwarzający odpowiednie warunki umożliwiające skuteczne nauczanie.

Nauka obcego w obecnych czasach jest podstawa dobrego wykształcenia, które jak wiadomo jest niezbędne w uzyskaniu dobrej pracy. Celem szkoły jest skuteczna pomoc w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności językowych na różnych poziomach zaawansowania. Aby nauka przyniosła najlepsze efekty opracowaliśmy specjalny system zaawansowania zgodny z zaleceniami Rady Europy. Umiejętnie przygotowane testy poziomujące (placement tests) określą Twój poziom zaawansowania i wyznaczą grupę w której będziesz czuł się bezpiecznie. Nauka wówczas stanie się przyjemna i bardzo efektywna. Na jakość i skuteczność naszych zajęć składa się system motywacji polegający na wykorzystaniu treningu uczestniczącego, co składa się na proces nabywania kompetencji komunikacyjnych równolegle z rozwijaniem umiejętności interpersonalnych. Kierujemy się zasadą: Gdy usłyszę, zapomnę, Gdy usłyszę i zobaczę, zapamiętam, Gdy usłyszę, zobaczę i porozmawiam, zrozumiem, Gdy usłyszę, zobaczę, porozmawiam i zrobię, zdobędę sprawność i wiedzę. Nasze mają formę warsztatów z wykorzystaniem metody komunikacyjnej i metod aktywnej pracy z grupą: dyskusje – wymiana doświadczeń, autotesty, burza mózgów, odgrywanie ról, case study, gry symulacyjne, nagrania i analiza video.

PONADTO ATUTEM NASZEJ SZKOŁY SĄ MAŁE GRUPY LICZĄCE OD 8-10 UCZESTNIKÓW CO ZNACZNIE ZWIĘKSZA

SKUTECZNOŚĆ I UMOŻLIWIA WSZYSTKIM KURSANTOM CZYNNY UDZIAŁ W KAŻDEJ LEKCJI.

właściciel i założyciel szkoły

mgr Katarzyna Owsińska

ENGLISH FOR LIFE

to  , w którym koncentrujemy się na rozwijaniu Twoich sprawności ogólnojęzykowych. prowadzone są w interaktywny sposób, dając Ci szansę aktywnego uczestnictwa poprzez swobodne i naturalne wypowiadanie się na forum grupy lub w formie prezentacji. Dzięki nam wreszcie zrozumiesz gramatykę poprzez jej aktywne utrwalanie w sytuacjach, które spotykają Cię w życiu codziennym.

W trakcie tego kursu kładziemy nacisk na żywy język tj. związki frazeologiczne, idiomy, poprawną fonetykę i akcent. Chcemy abyś nie tylko mówił po angielsku, ale także perfekcyjnie brzmiał i był rozumiany przez swoich zagranicznych rozmówców. . Poprzez niekonwencjonalną strukturę kursu językowego, skuteczne materiały dydaktyczne ( magazyny, DVD, gry itp.) oraz program nie tylko poprawisz swoje praktyczne umiejętności językowe i powiększysz zasób słownictwa ale zauważysz, że przełamałeś barierę i nareszcie nie boisz się posługiwać językiem angielskim.


BUSINESS ENGLISH

jest kursem języka angielskiego przeznaczonym osób pracujących w środowisku biznesowym – zarówno polskojęzycznym jak i obcojęzycznym, które chcą utrwalać i rozwijać swoje umiejętności językowe niezbędne codziennej komunikacji w swoim zawodzie.

BUSINESS ENGLISH ułatwi Ci swobodne wypowiadanie się w realnych sytuacjach, np. w trakcie prezentacji, negocjacji, rozmów telefonicznych, rozmowy o pracę, czy sprzedaży usług. Ponadto zapoznasz się z teorią i, co najważniejsze, praktyką konstruowania tekstów fachowych, poszerzysz zasób angielskiego słownictwa biznesowego (w szczególności wyrażeń idiomatycznych) oraz zaczniesz brzmieć naturalnie dzięki poprawnej wymowie.
Zajęcia prowadzimy są w oparciu o selektywnie dobrany podręcznik fachowy w połączeniu z materiałami uzupełniającymi. Program zajęć jest doskonale przygotowany pod względem struktury i oczekiwanych efektów po jego zakończeniu. Jednocześnie zależy w dużej mierze od Twoich potrzeb i preferencji. Jego ogólny schemat zawiera wykorzystanie materiałów audiowizualnych, zapoznawanie się z artykułami z bieżącej prasy ekonomicznej lub branżowej jako tzw. rozgrzewka, pracę z fachowym podręcznikiem oraz dodatkowe ćwiczenia służące wzbogaceniu słownictwa.
Kurs języka angielskiegoBusiness English” oferujemy Ci już od początkowych poziomów zaawansowania.


TRAVEL ENGLISH

przygotuje Cię do swobodnej komunikacji w języku angielskim podczas Twojego urlopu i wyjazdów służbowych za granicą. Charakter kursu językowego jest interaktywny i ma na celu rozwijanie praktycznych sprawności językowych. Podczas zajęć nauczysz się, jak odnaleźć się w sytuacjach, które mają miejsce w samolocie, w taksówce, w hotelu, podczas wycieczek krajoznawczych, zakupów itp. Ćwiczenia mówienia oraz słuchania ze zrozumieniem są ważną częścią tego kursu językowego, dzięki której dowiesz się, jak prowadzić dialogi wykorzystując odpowiednie wyrażenia i brzmieć przy tym naturalnie.


Rozumiemy, że ludzie uczą się na wiele sposobów. To dlatego każde zajęcia przygotowane są w sposób, dzięki któremu niezależnie od tego czy jesteś wzrokowcem, słuchowcem czy kinestetykiem, bierzesz aktywny udział w zajęciach, a wykorzystane narzędzia i techniki szkoleniowe ułatwiają Ci wprowadzanie zdobywanej wiedzy w codzienną praktykę.
 

Prowadzimy tych którzy  z różnych przyczyn nie mogą dopasować terminu lub preferują zajecia

face-to-face w dogodnym dla słuchacza terminie.

JĘZYK

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK ROSYJSKI

JĘZYK HISZPAŃSKI

JĘZYK WŁOSKI

 NOWY EGZAMIN 8-KLASISTY


8-KLASISTÓW  przygotowują do nowego egzaminu  i opracowane są zgodnie z obowiazujacą podstawą programową zatwierdzoną przez MEN. Specjalnie przygotowane materiały pozwolą uczniom poznać strategie egzaminacyjne oraz przećwiczą przykładowe zadania egzaminacyjne. Ponadto każdy kursant bedzie miał mozliwość sprawdzenia się poprzez  napisanie testu przykładowego bez stresu i w przyjemnej atmosferze.

 

  w wieku szkolnym pozwoli zrealizować wszystkie cele edukacyjne wymienione w nowej podstawie programowej. Bajkowe postaci sprawią że lekcje będą magiczne, a zabawne historyjki obrazkowe pozwola odegrać scenki na zajeciach. Ponadto wykorzystanie mowiacego długopisu (Amazing Tag Reading System) pozwoli dzieciom na zaangażowanie zmysłów po to aby czytanie stało się przyjemnoscia długotrwałą i przyczyniło sie do skutecznego zainteresowania czytaniem w przyszłości.
Mając na uwadze fakt że nauka najlepiej jest przyswajana w atmosferze zabawy, kurs językowy wypełniony jest fascynującymi przygodami w magicznej krainie, z których najbardziej niezwykła jest poznawanie obcego.