TELC (The European Language Certificates)
To system egzaminów stworzony w oparciu o program ramowy: Common European Framework of Reference Rady Europy. Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się. Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej.
Egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem, natomiast część ustna to rozmowa w danym języku. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się certyfikat, potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu.

FCE  (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH)

Egzamin FCE to pierwszy poważniejszy egzamin z języka angielskiego. Składa się z części pisemnej (test znajomości praktycznej angielskiego, test rozumienia tekstu, esej), rozumienia ze słuchu, rozmowy na zadany temat. Wymaga ok. 550 godzin nauki. Poziom podobny do wymogów maturalnych (intermediate/upper-intermediate). FCE nie zwalnia z matury oraz sam w sobie nie uprawnia do nauczania języka angielskiego.

FCE jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym. 

FCE należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.

FCE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.

FCE jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

FCE jest szeroko uznawany w handlu i w przemyśle na całym świecie.

FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Przygotowanie do FCE wymaga ok. 600 – 650 godzin nauki języka angielskiego.

CPE (Certificate of Proficiency in English)

Egzamin CPE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci swobodnie posługiwać się nim w większości sytuacji i zarazem jest porównywalna do poziomu znajomości języka angielskiego u wykształconej osoby, dla które język angielski jest językiem ojczystym, to egzamin CPE jest adresowany do Ciebie.

Egzamin CPE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.  Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.

Posiadanie certyfikatu CPE świadczy o tym, że znasz biegle język angielski i możesz studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub możesz swobodnie używać języka angielskiego w pracy, w której znajomość tego języka jest nieodzowna (np. w takich kontekstach jak biznes, medycyna czy inżynieria.)

Egzamin CPE oparty jest na realistycznych zadaniach i testuje praktyczną znajomość języka angielskiego. Posiadacz certyfikatu CPE potrafi biegle używać języka angielskiego praktycznie w każdej sytuacji.

Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane na poszczególnych częściach egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.